August 2018 – Ashadh & Shravan Gujarati Month Calendar 2074

Gujarati Calendar Ashadh & Shravan Vikram Month – 2074

2018 August, Calendar

Ashadh & Shravan Vikram Samvat 2074

Day Date Tithi Details
WED 1 Vad Choth
THU 2 Vad Pancham
FRI 3 Vad Chhath
SAT 4 Vad Satam
SUN 5 Vad Atham
MON 6 Vad Nom
TUE 7 Vad Dasham
WED 8 Vad Baras
THU 9 Vad Teras
FRI 10 Vad Chaudas
SAT 11 Vad Amas
SUN 12 Sud Padvo
MON 13 Sud Beej
TUE 14 Sud Choth
WED 15 Sud Pancham
THU 16 Sud Chhath
FRI 17 Sud Satam – Parsi New Year
SAT 18 Sud Atham
SUN 19 Sud Nom
MON 20 Sud Dasham
TUE 21 Sud Agiyaras
WED 22 Sud Agiyaras
THU 23 Sud Baras
FRI 24 Sud Teras
SAT 25 Sud Chaudas
SUN 26 Sud Punam – Raksha Bandhan
MON 27 Vad Padvo
TUE 28 Vad Beej
WED 29 Vad Treej
THU 30 Vad Choth
FRI 31 Vad Pancham

Gujarati Calendar 2018