June 2017 – Jeth & Ashadh Gujarati Month Calendar

Gujarati Calendar Jeth, Ashadh Vikram Month

2017 June, Calendar

Jeth, Ashadh Vikram Samvat 2073

Day Date Tithi Details
THU 1 Jeth Sud Chhath
FRI 2 Jeth Sud Atham
SAT 3 Jeth Sud Nom
SUN 4 Jeth Sud Dasham
MON 5 Bhim Agiyaras, Nirjala Ekadashi
TUE 6 Jeth Sud Baras
WED 7 Jeth Sud Teras
THU 8 Jeth Sud Chaudash
FRI 9 Jeth Sud Poonam
SAT 10 Jeth Vad Ekam
SUN 11 Jeth Vad Bij
MON 12 Jeth Vad Trij
TUE 13 Jeth Vad Choth
WED 14 Jeth Vad Pancham
THU 15 Jeth Vad Chhath
FRI 16 Jeth Vad Satam
SAT 17 Jeth Vad Atham
SUN 18 Jeth Vad Nom
MON 19 Jeth Vad Dasham
TUE 20 Yogino Ekadashi
WED 21 Jeth Vad Baras
THU 22 Jeth Vad Teras
FRI 23 Jeth Vad Chaudash
SAT 24 Jeth Vad Amas
SUN 25 Asahdh Sud Ekam
MON 26 Rath Yatra
TUE 27 Asahdh Sud Trij
WED 28 Asahdh Sud Choth
THU 29 Asahdh Sud Pancham
FRI 30 Asahdh Sud Chhath