June 2018 – Adhik Jeth (Jyeshth) & Jeth (Jyeshth) Gujarati Month Calendar 2074

Gujarati Calendar Adhik Jeth (Jyeshth), Jeth (Jyeshth) Vikram Month – 2074

2018 June, Calendar

Adhik Jeth (Jyeshth), Jeth Vikram Samvat 2074

Day Date Tithi Details
FRI 1 Vad Treej
SAT 2 Vad Choth
SUN 3 Vad Pancham
MON 4 Vad Pancham
TUE 5 Vad Chhath
WED 6 Vad Satam
THU 7 Vad Atham
FRI 8 Vad Nom
SAT 9 Vad Dasham
SUN 10 Vad Agiyaras
MON 11 Vad Baras
TUE 12 Vad Teras
WED 13 Vad Amas
THU 14 Sud Padvo
FRI 15 Sud Beej
SAT 16 Sud Treej
SUN 17 Sud Choth
MON 18 Sud Pancham
TUE 19 Sud Chhath
WED 20 Sud Atham
THU 21 Sud Nom
FRI 22 Sud Dasham
SAT 23 Sud Agiyaras
SUN 24 Sud Baras
MON 25 Sud Teras
TUE 26 Sud Teras
WED 27 Sud Chaudas
THU 28 Sud Punam – Purnima
FRI 29 Vad Padvo
SAT 30 Vad Beej

Gujarati Calendar 2018