November 2017 – Kartak & Maghshar Gujarati Month Calendar

Gujarati Kartak, Maghshar Vikram Month

2017 November, Calendar

Kartak, Maghshar Vikram Samvat 2074

Day Date Tithi Details
WED 1 Kartak Sud Baras
THU 2 Kartak Sud Teras
FRI 3 Kartak Sud Chaudash
SAT 4 Dew Diwali (Tulsi Vivah)
SUN 5 Kartak Vad Ekam
MON 6 Kartak Vad Bij
TUE 7 Kartak Vad Trij
WED 8 Kartak Vad Choth
THU 9 Kartak Vad Pancham
FRI 10 Kartak Vad Chhath
SAT 11 Kartak Vad Atham
SUN 12 Kartak Vad Nom
MON 13 Kartak Vad Dasham
TUE 14 Uttpatti Ekadashi
WED 15 Kartak Vad Baras
THU 16 Kartak Vad Teras
FRI 17 Kartak Vad Chaudash
SAT 18 Kartak Vad Amas
SUN 19 Maghshar Sud Ekam
MON 20 Maghshar Sud Bij
TUE 21 Maghshar Sud Trij
WED 22 Maghshar Sud Choth
THU 23 Maghshar Sud Pancham
FRI 24 Maghshar Sud Chhath
SAT 25 Maghshar Sud Satam
SUN 26 Maghshar Sud Atham
MON 27 Maghshar Sud Nom
TUE 28 Maghshar Sud Dasham
WED 29 Mokshda Ekadashi
THU 30 Maghshar Sud Baras