September 2017 – Bhadarvo & Aaso Gujarati Month Calendar

Gujarati Calendar Bhadarvo, Aaso Vikram Month

2017 September Calendar

Bhadarvo, Aaso Vikram Samvat 2073

Day Date Tithi Details
FRI 1 Bhadaravo Sud Dasham
SAT 2 Jaljhilini Ekadashi
SUN 3 Bhadaravo Sud Baras
MON 4 Bhadaravo Sud Teras
TUE 5 Bhadaravo Sud Chaudash
WED 6 Bhadaravo Sud Poonam
THU 7 Bhadaravo Vad Ekam, Shradhdh Arambh
FRI 8 Bhadaravo Vad Bij
SAT 9 Bhadaravo Vad Trij
SUN 10 Bhadaravo Vad Choth
MON 11 Bhadaravo Vad Pancham
TUE 12 Bhadaravo Vad Chhath
WED 13 Bhadaravo Vad Atham
THU 14 Bhadaravo Vad Nom
FRI 15 Bhadaravo Vad Dasham
SAT 16 Bhadaravo Vad Agiyaras
SUN 17 Bhadaravo Vad Baras
MON 18 Bhadaravo Vad Teras
TUE 19 Bhadaravo Vad Chaudash
WED 20 Bhadaravo Vad Amas, Shradhdh Purn
THU 21 Aaso Sud Ekam, Navratri Arambh
FRI 22 Aaso Sud Bij
SAT 23 Aaso Sud Trij
SUN 24 Aaso Sud Choth
MON 25 Aaso Sud Pancham
TUE 26 Aaso Sud Chhath
WED 27 Aaso Sud Satam
THU 28 Aaso Sud Atham
FRI 29 Aaso Sud Nom, Navratri Purn
SAT 30 Dashera